امروز: Tuesday, 17 May 2022

شاه خوبان

بسم الله

 
شاه خوبان
 
 
 
 
  
بیا ای قاب زرین امامت                                  بیاای نور چشمان ولایت
بیا ای نازنین ای شور دلها                              زهجرتو همه عالم به ظلمت
زبان ها تا به کی گوید خدایا                            رسان بر ما فروغ راه احمد(ص)
ز رویش تا به کی محروم باشیم                     بسوزد جان زهجرش تا قیامت
اگر چشمان ما سویی ندارد                           برای دیدن آن ماه خوبان 
ز تو خواهیم نورش را خدایا                            اگر شد لحظه ای باشد به امکان 
اگر رومان سیاه است درحضورش                  ودستامان تهی در پیش رویش
کمک کن یا رب ای جانا خدایا                          گدای آستان پر زنورش
اگر چه پیش تو رویی نداریم                           وگر نزد تو گل بویی نداریم 
فقط گویم تو را ای شاه خوبان                        نبینی گر مرا حد گدایان 
که آمد بر درت با دست خالی                         ولی جانش زعشق توست باقی
دگر باید بمیرم چون که هیچم                        به دورت چون کمندی من بپیچم 
که تا روزی که مرگم بر من آید                       دلم را از برت دوری نیاید
خدایا این دم این را از تو خواهم                      که ما را تو زیارانش بدانی 
وما را بر دعاهامان رسانی                             شهادت را که مرگی است آسمانی
 
ف.منصوري

 {jcomments on} 

روستا

بسم الله

 

 

روستا                                                        

سلام بر صبح نشاط انگیز روستا                                           سلام بر کوه و دشت و باغ و صحرا

به آواز هزارش دل خروشد                                                  به باغ چشمه اش آبی بجوشد

بهار نافذش وصفی ندارد                                                    شکوه و گلشنش سکنی گذارد

چو آرامش روان است در دل او                                             بهشتی خانه دارد در پس او

چو بلبل به چمن آواز خوان شد                                            دل هر پیر و برنایی جوان شد

اگر پیری رهی بر  برزنی کرد                                               جوان آرام رود تا که گذر کرد

از این که برکتش بی انتها است                                           گمانی راه مده ، لطف و صفا است

به مسجد هر زمان جمعی نشینند                                        که هرگز بین شان مشکل نبینند

به زیر پرچم رهبر برویند                                                      به فرهنگ و به ایمان ره بپویند

Register to read more...

طراحی قالب توسط : گروه برنامه نویسی قرمز