امروز: سه شنبه, 27 مهر 1400

الهی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

دست با ادب دراز است و پای بی‌ادب

 

الهی، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده!

الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.

الهی، چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است، و چگونه سخن گویم كه خرد مدهوش و بیهوش است.

الهی، ما همه بیچاره‌ایم و تنها تو چاره‌ای، و ما همه هیچ كاره‌ایم و تنها تو كاره‌ای.

الهی، از پای تا فرقم، در نور تو غرقم. «یا نورَ السموات و الأرض، أنعمتَ فَزِدْ»!

الهی، وای بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم!

الهی، چون تو حاضری چه جویم، و چون تو ناظری چه گویم.

الهی، چگونه گویم نشناختمت كه شناختمت، و چگونه گویم شناختمت كه نشناختمت.

 

ادامه مطلب: الهی نامه

کدام آسمان؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

ادامه مطلب: کدام آسمان؟!

الهی چون در تو نگرم ...

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم؛

خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد؛

الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو؛

الهی اگر گویم، ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم؛

الهی اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم؛

الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب، گاهی در آتش می‌سوزیم و گاهی در آب دیده غرق؛

  الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مومنان را گواهی، چه عزیز است آنکس که تو خواهی!

ادامه مطلب: الهی چون در تو نگرم ...

طراحی قالب توسط : گروه برنامه نویسی قرمز